top of page

תכנית הקורס

מפגש ראשון

 

 •  מבוא: בוררות בישראל – מהותה

 • השקת הליך בוררות ברגל ימין ואופטימיזציה עבור הצדדים
 • ליטיגציה בדיני חוזים יסודות ועקרונות

מפגש שני

 • בחירת בורר

 • מינוי בורר על ידי בית משפט

 • מינוי בורר בהסכמה בין הצדדים

 • פיקוח בית משפט על הליך בוררות

 • חסינות בוררים

 • כוחה של הבוררות כיום

 • המעלות וחסרונות הבוררות

 • הסכם הבוררות

 • על מה יש להקפיד בניסוחו של ההסכם

 • התוספת לחוק הבוררות

 • סימולציה של ניהול ישיבת בוררות

מפגש שלישי

 • בוררויות בתחום הנדל"ן והתשתיות

 • בוררויות בעולם שמאות המקרקעין

 • סימולציה של ניהול ישיבת בוררות

מפגש רביעי

 • פאנל - בוררות בעולם הביטוח

 • סוגיות אתיות בבוררות

 

מפגש חמישי

 • שפת גוף בהגנה עצמית ובהצגת טיעונים

 • בורריות בעולם המוניציפאלי

 • חוות דעת כלכליות בהליכי בוררות

 

מפגש שישי

 • כיצד מתנהלת בוררות

 • ניהול נכון ויעיל של הבוררות על ידי הבורר

 • ניהול שלב ההוכחות וחקירת עדים בבוררות

 • קבלת החלטות וחיבור פסק בוררות

 • בקשות ביניים וסעדים בהליך בוררות

מפגש שביעי

 • "גישבור" - בין גישור לבוררות

 • הליכים אלטרנטיביים ביישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט

 • בוררות בעסקים משפחתיים

מפגש שמיני

 • הצדדים לבוררות

 • נושאים אפשריים ואסורים בבוררות

 • שכר בורר והסכם הבוררות

 • ביטול פסק בוררות ואישורו

 • מנגנון ערעור פנימי בבוררות

 • ערעור על פסק בורר בבית המשפט

 • ניסוח פסק בוררות בצורה שמפחיתה את סיכויי ההשגה עליו

 

מפגש תשיעי

 • מה חשוב לכלול בסעיף בוררות בתוך הסכם עם גורם מחו"ל, ודוגמאות למוסדות בוררויות בינ"ל כגון: ICC, LCIA, AAA

 • מודלים שונים של בוררות

 • סימולציה של ניהול ישיבת בוררות

 • הקשבה אקטיבית לטענות הצדדים וקליטה מדויקת, מהירה וניטרלית

 • מבחן מסכם

מפגש עשירי

 • פאנל:  הבוררות בראי המגזר הציבורי והפרטי

 • משוב וחלוקת דיפלומות

                                   

 

                  יתכנו שינויים בתוכנית הקורס

bottom of page